Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
27 postów 1545 komentarzy

Oświat

Oświat - Rozum drogowskazem Praca chlebem Prawda orężem

Stowarzyszenie dziennikarzy, publicystów…

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na tą chwilę decydujemy się opublikować Status stowarzyszenia, wciąż jednak tylko projekt.

Nazwa?

Są różne prepozycie, wiele, może aż za wiele nazw w tym takie jak poniżej zatem
Stowarzyszenie dziennikarzy ,,Neon”
Kolejne nazwy to ,,Neon 2018” ( nawiązujące do 100 lat naszej niepodległości) kolejne prepozycie nazw to:
Dla Niepodległej, Korona, Koroniarze, dla Polski, My i Ojczyzna, My i Polska, Wspólnie z Polską, Razem, Krak, Kraków, Wawel, Metro, Metropolis, Nike, Polonia, Pro Polonia, Odrodzenie, Świt. I kilka innych których nie wymieniam, bo może nieco zwariowanych.
 
Miejsce, siedziba?
Nie ustalono.
Być może będzie to Warszawa ( tak byłoby jak nam się wydaje najlepiej ze względu na wypośrodkowane położenie), ale może Kraków, może Łódź.
 
Jakie korzyści?
Największą korzyścią z przynależności do stowarzyszenia jest "potwierdzenie osobowości". Drugi, że chcemy tworzyć swoje publikacje w oparciu o pewne (wspólnie określone) zasady nawiązujące do wartości związanych z polskością. To da poczucie wspólnoty - że są inni o podobnym nastawieniu.
Reszta wynikać będzie z pomysłów i chęci do działania (stąd realizacje projektów - bo może ktoś w swoim kręgu będzie chciał coś robić.
Zadaniem zarządu: zorganizować komunikację - strukturę organizacyjną. Składki - tylko na określone projekty, żadnych stałych świadczeń "do dyspozycji zarządu".
A ponad to każdy z członków zyskuje osobowość prawną.
 
Projekt stowarzyszenia z grubsza został już uzgodniony.
 Jego przyjęcie, ze zmianami i poprawkami, lub bez zmian, będzie miało miejsce na spotkaniu założycielskim.
Kiedy?
Może jak będzie nieco bliżej wiosny. Zatem jest jeszcze czas i okazja by się dołączyć i zadeklarować chęć przynależności i współpracy.
 
STATUT STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
Stowarzyszenie dziennikarzy, publicystów  ( t u    n a z w a ) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, ludzi deklarujących przywiązanie do wartości i tradycji Rzeczpospolitej i wspierających się w ich kultywowaniu poprzez udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w pracy dziennikarskiej, publicystycznej, wydawniczej, twórczej, w szerokim rozumieniu tego słowa znaczeniu, w tym w działalności medialnej i filmowej.
Siedziba stowarzyszenia (adres) miasto, ulica nr domu, nr lokalu
…………………………………………………………………..
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.
Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje członkowskie.
Stowarzyszenie nie przewiduje działalności gospodarczej i nie ma prawa zaciągania kredytów.

 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
7. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej ikulturowej.
8. Stowarzyszenie promuje polską kulturę i sztukę, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
a) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych i gospodarczych, kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
b) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
c) promowanie działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
d) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży
g) promowanie aktywnego wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży
h) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie, organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
i) wspieranie działalności wydawniczej oraz medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania, wymianę i edukację kulturalną, współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami, współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki podane w p.9:
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje decyzję na podstawie aktywności (notki, komentarze itp., lub na podstawie rekomendacji min. 2 członków zwyczajnych o min. rocznym stażu w stowarzyszeniu.
 
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek siedmiu członków Stowarzyszenia.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym.
d)wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo brać udział:
a) w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) zobowiązują się doopłacania składek, o ile takie zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd: a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, b) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym.
Głosowanie jest jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu, g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego oraz wice przewodniczących.
Przewodniczącego i wice przewodniczących wybiera Zarząd spośród swoich członków.
35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.
36. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i dyspozycji zgromadzonymi kwotami składek ( o ile będą),
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, bądź zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
Zarząd Stowarzyszenia noże powołać inne organa władzy stowarzyszenia np. Sąd Koleżeński, ale też Grupy Zadaniowe - Realizatorzy (Nadzorujący) Projektów.
 
37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE
41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie ma prawa zaciąganie kredytów.
43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
44. Decyzje w sprawie nabywania, przyjmowania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 
 
 

 

 KOMENTARZE

 • Crowdfunding
  Z poczty e–mailowej
  ,,Powinien pojawić się jakiś tekst wskazujący potrzebę i korzyści z
  przynależności do stowarzyszenia."

  Z pewnością tak, tylko jak je wyliczyć, zebrać, opisać.

  I jakie one mogą faktycznie być?

  Mamy internet!
  Który (wbrew wielu młodym) nie kończy się na PejSbooku.

  Nie mamy bazy, nie mamy środków, nie będziemy mieć dotacji rządowych,
  ani zagranicznych grantów.

  Ale gdybyśmy chcieli na serio zawiązać współpracę, mieli pomysł i wolę
  jego realizacji, to wówczas można by nawet zarobić jakieś całkiem
  przyzwoite pieniądze.

  Mamy choćby crowfunding. Jak pokazują akcje to POTĘŻNE narzędzie. "Wystarczy" mieć IDEĘ.

  Neon nie Nanga Parbat, ale czy NAPRAWDĘ niezbędne jest aż 50.000$?

  Takie moje 3 grosze :)

  W.P.
  zainteresowało mnie co to jest ten crowfunding, czyli tłum–fundator. W Internecie jest wyjaśnienie
  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.
  Za Wikipedią
  Mechanizm crowdfundingu zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę osób wpłacających pieniądze na rzecz projektu, w formie wcześniej ustalonej. W przypadku zbiórki publicznej wpłacający są darczyńcami i nie otrzymują nic w zamian. Granica między obiema formami finansowania jest dość płynna. W crowdfundingu zdarzają się formy wynagrodzenia fundatorów mające charakter symboliczny. Z drugiej strony nietrudno sobie wyobrazić zbiórkę publiczną na cel społecznie użyteczny, z którego korzyści będą czerpać także darczyńcy. 27 sierpnia 2013 Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zbiórkach publicznych, który przewiduje, iż nie będą wymagały one zezwolenia, a jedynie zgłoszenia na specjalnym portalu internetowym[5]. Pierwszego kwietnia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o prowadzeniu zbiórek publicznych[6].
  W świetle polskiego prawa crowdfunding można stosować w formie opartej na darowiznach, przedsprzedaży, pożyczkach, sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oferty publicznej sprzedaży akcji spółek akcyjnych.
  Formy wynagrodzenia
  Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie. Ten rodzaj crowdfundingu, zwany tez crowdfundingiem udziałowym, jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania nowych projektów biznesowych, tak zwanych start-upów i jest w tym przypadku formą inwestycji. Drugą formą nagrody jest oferowanie wpłacającym produktu, którego wyprodukowanie będzie możliwe dzięki prowadzonej zbiórce, jest więc to forma przedsprzedaży. Mechanizm ten z powodzeniem wykorzystują muzycy, pozyskując w ten sposób środki na opłacenie studia nagraniowego i wydanie nowego albumu.
  Projektodawca nie musi ograniczać się do wyżej wymienionych form wynagrodzenia dla członków społeczności finansującej projekt. Może ono przyjmować formę nagród rzeczowych czy świadczenia usługi na rzecz wpłacających lub innych form wynagrodzeń. Przykładem jest społecznościowe finansowanie produkcji filmowych, gdzie zależnie od wysokości wpłat nagrodą może być wymienienie nazwiska w napisach końcowych, udział w pokazie przedpremierowym, płyta DVD z filmem, udział w zdjęciach w charakterze statysty, aż po udział w zyskach z dystrybucji filmu.
  Rodzaje finansowanych projektów
  Projektem może być dowolne przedsięwzięcie biznesowe, kulturalne, naukowe czy społeczne. W biznesie będzie nim zarówno założenie nowej firmy, jak i rozwinięcie nowej działalności w ramach już istniejącej, realizacja konkretnego zlecenia, odnowienie parku maszynowego czy wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi.

  Projektami finansowanymi przez społeczności mogą być także produkcje filmowe i muzyczne, badania naukowe, tworzenie oprogramowania komputerowego bądź serwisów internetowych, organizacja imprez masowych, budowy obiektów użyteczności publicznej czy nawet kampanie wyborcze.
 • @Oświat 16:54:37
  Do momentu "uchwalenia" własnego STATUTU, zawieszam swój udział w inicjatywie.

  Swoje rozszerzenie do

  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
  Posiada osobowość prawną.
  Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

  dałem tutaj >> http://ziut.neon24.pl/post/142514,ziut-oswiat-ws-stowarzyszenia

  a) Uznając w Preambule Konstytucji oznaczenie "Trzecia" przed słowem "Rzeczypospolita" jako piętno okresu "błędów i wypaczeń" Stowarzyszenie uznaje uniwersalizm przesłania Preambuły Konstytucji, i przyjmując je jako swoje stawia je na równi ze zwrotem "Jesteśmy Polakami. Mamy polskie obowiązki"
  b) treść Preambuły Konstytucji [bez słowa "Trzecia" przed słowem "Rzeczypospolita"], jako załącznik Nr.1 staje się integralną częścią Statutu Stowarzyszenia.
  c) poprzez dbanie o wizerunek własny, Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie stanie na straży dobrego wizerunku Polski w kraju i na świecie


  ODPOWIEDNI PUNKT POWINIEN ZAWIERAĆ ZAPIS  - w przypadku rażącego naruszenia punktu 4.c Statutu, zmierzając do usunięcia członka ze Stowarzyszenia, na wniosek 3 członków założycieli, lub jakichkolwiek siedmiu członków Stowarzyszenia, wobec członka naruszającego pkt.4.c wszczyna się procedurę usunięcia.

  Do usunięcia dochodzi w wyniku głosowania nad jego sprawą na najbliższym, lub specjalnie w tym celu zwołanym, Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

  Po wszczęciu procedury usunięcia, jeśli procedura dotyczy członka zarządu, osoba ta zostaje zawieszona w wykonywaniu swoich obowiązków, oraz prawach członka Stowarzyszenia, do czasu rozstrzygnięcia jego sprawy przez Walne Zgromadzenie Członków.

  Proponowany Zał. Nr. 1 Statutu Stowarzyszenia

  Preambuła Konstytucji >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/preambula / BEZ SŁOWA Trzeciej przed Rzeczypospolita
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 23:13:36
  Ziutek!!!
  Za mały jesteś, aby stawiać warunki. baw się cyckiem i nie przeszkadzaj starszym chłopakom.
 • @Krzysztof J. Wojtas 00:06:51
  To aluzja do wzrostu Kaczyńskiego :D
  >> https://www.youtube.com/watch?v=f4E12dFhyW4
 • Sumliński OSTRO o roszczeniach Żydowskich, rządzie PiS, KK, Macierewiczu, Owsiaku i WOSP!
  https://www.youtube.com/watch?v=XZoRNSa7PdI

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031