Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
27 postów 1545 komentarzy

Oświat

Oświat - Rozum drogowskazem Praca chlebem Prawda orężem

Powołujemy Stowarzyszenie niezależnych dziennikarzy.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czas na profesjonalizm, zorganizowaną i niezależną działalność publicystyczną. Neon24 naszą bazą i naszą kolebką.

Jeśli ktoś chciałby zapytać od kogo niezależnych, to zaraz od powiem , – niezależnych od głupoty, zacietrzewienia, arogancji, ale też od tych co sobie kupują piszących na zamówienie i pod dyktando. Niezależnych od partii politycznych, od tych co rządzą, lub do rządów się szykują, niezależnych od poprawności politycznej i modnych trendów.

Chcemy się zrzeszyć w Stowarzyszenie, by mieć status prawny i profesjonalny. Chcemy być umiarkowani i z własnym osądem spraw i zdarzeń. Chcemy być bardziej rozpoznawalni i słyszalni, ale także bardziej skuteczni.

Piszemy na internetowych forach, znamy się i sprzeczamy na Neon 24 nie od dzisiaj i nie od wczoraj. Mamy już w większości kilkuletnie doświadczenie autorskie i publicystyczne. Czemu więc nie mielibyśmy się zjednoczyć, powołać stowarzyszenie, zabierać może nie zawsze, i może tylko czasami wspólnie głos w sprawach dla siebie i dla nas ważnych.

Co dzień coś się dzieje, obok nas, w naszym kraju, na świecie.

Już udowodniliśmy, że nie są to sprawy nam obce, że też mamy na nie swój pogląd i swoje zdanie. Jeśli życie nas interesuje, a interesuje, to mamy prawo na jego temat się wypowiadać i próbować na nie wpływać.

Niektórzy mieli zwyczaj mówić – polityka jest nie dla ciebie, od polityki są inni. My tak nie uważamy. Wiemy że polityka i politycy mają ogromny wpływ na życie każdego z nas, a jeśli to wiemy to niech i oni wiedzą, z czym się zgadzamy a z czym nie.

Nasza konstytucja ma zapisane, że władza należy do Narodu, do nas wszystkich. To nakłada na nas obowiązki. Z tych obowiązków musimy się wywiązywać. Nie samą krytyką i nie samą negacją lecz w sposób twórczy, poszukiwawczy, przedstawiający lepsze rozwiązania.

Powołując stowarzyszenie dziennikarzy, publicystów i twórców będzie nam łatwiej te obowiązki wypełniać.

Każdy z nas ma prawo wstąpić do stowarzyszenia, każdy kto jest Polakiem, kto ma obowiązki polskie i chce się z nich jak najlepiej wywiązywać.

Więc zapraszamy i zachęcamy do wstępowania do Stowarzyszenia.

W dniu 19 i 20 maja spotykamy się w Warszawie przy ulicy Koziej w lokalu pana Eugeniusza Sendeckiego by złożyć deklaracje członkowskie, podpisać listę założycieli, podjąć uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia i wybrać władze statutowe.

Dnia 19 i 20 maja bieżącego roku, Warszawa ul Kozia. ( to centrum Warszawy, można sprawdzić poprzez Google maps))

O dokładny adres, namiary telefoniczne i e –mailowe zainteresowani udziałem w stowarzyszeniu, proszę pytać poprzez wewnętrzną pocztę mnie, względnie pana Krzysztofa Wojtasa.

Nie podaję ich w niniejszej notce gdyż wiemy jak bardzo naszą pocztę zaśmiecają różnego rodzaju oferty banków i innych namolnych reklamodawców.

Oczywiście podana data to data spotkania grupy założycielskiej. Po tej dacie przyjmowanie członków jest jak najbardziej możliwe, jednakże w tym drugim pprzypadku należy uzgodnić termin spotkania czy to z panem Eugeniuszem czy też z panem Krzysztofem.

Jeszcze raz zachęcam do wstępowania do Stowarzyszenia

Poniżej zamieszczam list pana Ryszarda Opary jaki otrzymałem na moją elektroniczną skrzynkę. List zamieszczam po otrzymani wcześniejszej zgody na jego upublicznienie.

Szanowni Państwo

Chciałbym poinformować, że jak najbardziej wspieram powstanie stowarzyszenia dziennikarzy Neon24.pl

Uważam, że to dobra, bardzo na czasie inicjatywa.

 

Czy ona jest możliwa i jak będzie funkcjonować - zależy głównie od Was - Państwa dziennikarzy.

Deklaruję, że zrobię wszystko co w mojej mocy aby to zaistniało i funkcjonowało.

 

Ja osobiście jestem obecnie w Australii - tak, że na spotkanie nie przyjadę.

Mogę wziąć udział poprzez np Skype - taki kontakt byłby możliwy również w przyszłości.

(a może nawet i teraz dla niektórych osób) - wiem, że są organizacje, które tak działają.

 

Ja niestety, z różnych powodów (znanych dla niektórych z Państwa) nie mogłem w Polsce normalnie żyć.

 

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia sukcesów - dla dobra Naszego Kraju.

 

Ukłony dla Pań.

 

Ryszard Opara  

KOMENTARZE

 • Nareszcie!
  Napiszmy statut i popierajmy się nawzajem!
 • @Casey 15:49:00
  Statut i odpowiednie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia są już przygotowane i wstępnie uzgodnione.
  Podczas wyznaczonego spotkania całośc powinna zostać sfinalizowana.

  STATUT STOWARZYSZENIA
  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
  Stowarzyszenie dziennikarzy, publicystów i twórców ,(........................) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, ludzi deklarujących przywiązanie do wartości i tradycji Rzeczpospolitej i wspierających się w ich kultywowaniu poprzez udzielanie wzajemnej pomocy i współpracy w pracy dziennikarskiej, publicystycznej, wydawniczej, twórczej, w szerokim rozumieniu tego słowa znaczeniu, w tym w działalności medialnej i filmowej.
  Siedziba stowarzyszenia (adres) miasto, ulica nr domu, nr lokalu
  …………………………………………………………………..
  Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
  3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
  Posiada osobowość prawną.
  Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.
  Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje członkowskie.
  Stowarzyszenie nie przewiduje działalności gospodarczej i nie ma prawa zaciągania kredytów.
  ROZDZIAŁ II
  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
  7. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  8. Stowarzyszenie promuje polską kulturę i sztukę, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  a) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych i gospodarczych, kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
  b) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
  c) promowanie działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  d) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
  e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
  ) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży
  g) promowanie aktywnego wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży
  h) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie, organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
  i) wspieranie działalności wydawniczej oraz medialnej w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania, wymianę i edukację kulturalną, współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami, współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
  ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
  9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  a) jest pełnoletnia,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  10. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
  11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki podane w p.9:
  12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje decyzję na podstawie aktywności (notki, komentarze itp., lub na podstawie rekomendacji min. 2 członków zwyczajnych o min. rocznym stażu w stowarzyszeniu.

  13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
  15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek siedmiu członków Stowarzyszenia.
  17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym.
  d) wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  18. Członkowie zwyczajni mają prawo brać udział:
  a) w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) zobowiązują się do opłacania składek, o ile takie zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie
  c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
  22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd: a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, b) na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
  Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
  ROZDZIAŁ IV
  WŁADZE STOWARZYSZENIA
  24. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
  25. Kadencja władz.
  a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
  b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
  26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
  27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
  28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
  Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
  Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym.
  Głosowanie jest jawne.
  32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu, g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
  33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
  34. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego oraz wice przewodniczących.
  Przewodniczącego i wice przewodniczących wybiera Zarząd spośród swoich członków.
  35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, w zebraniach można uczestniczyć w formie "zdalnej" przy wykorzystaniu mediów - wideo-konferencja w czasie rzeczywistym Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.
  36. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i dyspozycji zgromadzonymi kwotami składek ( o ile będą),
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, bądź zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.
  Zarząd Stowarzyszenia noże powołać inne organa władzy stowarzyszenia np. Sąd Koleżeński, ale też Grupy Zadaniowe - Realizatorzy (Nadzorujący) Projektów.

  37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
  39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
  W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
  ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE
  41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji i ofiarności publicznej.
  42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie ma prawa zaciąganie kredytów.
  43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  44. Decyzje w sprawie nabywania, przyjmowania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  ROZDZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 • dojazd
  Najtańszym środkiem lokomocji na dojazd do Warszawy jak mi się wydaje to dojazd na spotkanie to autobusem .
 • @Autor
  Powtórzę tylko, że będę na spotkaniu założycielskim i dostosuję się do godziny spotkania.
  Postaram się.
  Liczę, że będzie to w sobotę w późnych godzinach popołudniowych.
 • spotkanie
  pan Eugeniusz napisał w poczcie elektronicznej jak niżej:

  Pozdrawiam serdecznie.

  Lokal w dniach 19 i 20 maja udostępniam.

  W dniu 19 maja będę osobiście, a 20-go mam mieć dyżur w Szpitalu. Ale tego dnia lokal będzie do dyspozycji Państwa Redaktorów również.

  Jest możliwość przenocowania w lokalu 18/19, 19/20 i 20/21 maja.

  /-/ Eugeniusz Sendecki
 • @Oświat 22:14:41
  Poniżej wzór deklaracji członkowskiej dla zainteresowanych udziałem w Stowarzyszeniu.

  DEKLARACJA

  Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dziennikarzy, publicystów i twórców , w skrócie: SDPiT

  Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
  Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia

  Imię i Nazwisko i imiona:
  Imiona rodziców:
  Data i miejsce urodzenia:
  Obywatelstwo/a:
  Miejsce zamieszkania:
  Dowód osobisty: seria…….. nr ……….. wydany przez: …………………………….
  Pesel ……………………….
  Numer telefonu: …………………………
  Adres e –mail ……………………………

  dnia: ......................... własnoręczny podpis: ……………………………………..

  kontakt poprzez pocztę wewnętrzną Neon 24
 • Autor
  Jest taka pyszna i bardzo stara amerykanska anegdotka.

  "Kazdy, kto ma 20 milionow dolarow, moze sobie zalozyc wlasna gazete.
  A kto ma 100 milionow - to i wlasna telewizje".

  A ile milionow planuje Pan Opara (lub inni sponsorzy) zainwestowac w ten biznes?
 • Stowarzyszenie
  Zgłaszam się do stowarzyszenia

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031